Terms And Conditions

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Curious Kids. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.muffismakerbox.com (herefter kaldet "Hjemmesiden") af Curious Kids I/S (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere") måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder.

2. Produkter

De dokumenter/produkter, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter "Produkt"), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Curious Kids bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

5. Ansvar

Alle kunder laver direkte aftaler med Curious Kids og er dermed underlagt dansk lovgivning.

Ethvert produkt, artikel, vejledning og læringskasse (herefter benævnt "Læringskasse") som er udgivet af:

  • Curious Kids
  • enhver af Curious Kids’ ejere eller medarbejdere

Hvad enten denne er solgt på en af Curious Kids’ hjemmesider, på tredjemænds hjemmesider, i markedsføringsmateriale, i nyhedsbreve, i individuelle e-mails og breve, ved foredrag, ved individuelle samtaler eller i nogen anden form for skriftlig eller mundtlig.

Ingen garanti ved forkert håndtering af Læringskasserne

Curious Kids fraskriver sig ethvert ansvar for skader, problemer og fejl, som opstår som følge af brug af vores Læringskasser, såfremt Brugeren bruger en læringskasse på en måde, der ikke er tiltænkt og bruges på en uhensigtsmæssig og uforsvarlig måde.

Visse Læringskasser indeholder redskaber til at lave et videnskabeligt projekt, som kan påføre personlig og materiel skade, såfremt disse ikke bliver håndteret forsvarligt og korrekt. Det er af denne årsag vigtigt, at redskaberne håndteres korrekt og at børn ikke efterlades uden opsyn med disse redskaber. Curious Kids fraskriver sig ethvert ansvar ved eventuelle personlige og materielle skader ved forkert håndtering af redskaberne i Læringskasserne.

Begrænset ansvar

Såfremt Curious Kids på noget tidspunkt skulle blive ansvarlig for en fysisk eller juridisk persons begrænsede såvel som ubegrænsede tab, eller hvis nogen bestemmelse i denne ansvarsfraskrivelse er, eller på noget tidspunkt bliver ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, er Curious Kids ansvar begrænset til en sådan persons dokumenterede direkte tab, hvilket ikke inkluderer afledte tab, følgetab, tab som følge af lovbestemte erstatningskrav, symbolske tab, pønalt begrundede tab, tilbagebetalingskrav, krav om afholdelse af udgifter herunder sagsomkostninger og krav vedrørende ethvert andet indirekte tab. 

Prisfejl

Curious Kids tager forbehold for prisfejl. Ved eventuelle prisfejl på Curious Kids’ hjemmeside kan Brugere ikke gøre krav på produktet til den oplyste pris, såfremt Brugeren vidste eller burde have indset, at prisen skyldtes en fejl.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er berettiget til fuld returret, hvis et Produkt ikke måtte leve op til deres forventninger.

7. Behandling af personoplysninger

For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.

Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i  samarbejde med andre.

8. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

9. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse hello@muffismakerbox.dk

10. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på hello@muffismakerbox.dk.

akerbox.com (herefter kaldet "Hjemmesiden") af Curious Kids I/S (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere") måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder.

2. Produkter

De dokumenter/produkter, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter "Produkt"), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Curious Kids bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkter, herunder men ikke begrænset til, at Hjemmesidens Produkter ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter.  

Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Hjemmesiden.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er berettiget til fuld returret, hvis et Produkt ikke måtte leve op til deres forventninger.

7. Behandling af personoplysninger

For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.

Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i  samarbejde med andre.

8. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

9. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse hello@muffismakerbox.dk

10. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på hello@muffismakerbox.dk.